Grupy duszpasterskie

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – KSM

Kiedy? – W każdą niedzielę po Mszy świętej na godz. 18

Prezes: Weronika Gołębiowska
Ks. Asystent: Filip Kodur
Facebook: https://www.facebook.com/ksmglowna

KSM to grupa młodych ludzi, którzy dążą do bycia prawdziwymi świadkami Jezusa. Działamy na rzecz parafii, pomagamy przy organizacji różnych nabożeństw czy akcji (bądź sami je organizujemy), działamy w wolontariatach- po prostu jesteśmy ludźmi, którzy chcą wnieść trochę dobrego w życie 🙂
Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych na nasze spotkania 🙂

15 kwietnia 1995 roku w Watykanie papież Jan Paweł II podkreślił jak ważna jest rola KSM słowami: „Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM”

Rada Duszpasterska

„Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji.”

Ze Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Poznańskiej

Rada Ekonomiczna

”Rada jest organem doradczym i wspierającym proboszcza w sprawach ekonomicznych parafii, a jej ustalenia są pomocą dla proboszcza, który podejmuje decyzje.”         

Ze Statutu Parafialnej Rady Ekonomicznej w Archidiecezji Poznańskiej

Akcja Katolicka

Spotkania:

– pierwszy wtorek miesiąca o godz. 19:00

Prezes: Piotr Kosmowski
„Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:
1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;
4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.”

Ze Statutu Akcji Katolickiej w Polsce art. 9, pkt 1-5

Zespół Charytatywny

Spotkania:

– drugi wtorek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej

„Jezus Chrystus powierzył realizację swojej zbawczej misji całemu Ludowi Bożemu, a więc zarówno duchownym, jak i świeckim. Dlatego ludzie świeccy mają obowiązek współdziałania z duchowieństwem również w dziedzinie dobroczynności. Powołanie przez Apostołów współpracowników do „codziennego rozdawania jałmużny” oraz by „obsługiwali stoły” (Dz 6, 1-7) stanowi dla Kościoła wszystkich czasów żywy przykład i wezwanie do tworzenia zespołów charytatywnych (…)
Zadania Zespołu obejmują trzy kierunki działania:
a) mobilizację charytatywną całej wspólnoty Ludu Bożego do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem.
b) w miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy, oraz
c) organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym.
(…) członkowie Zespołu (Charytatywnego) w rozmowach i kontaktach ze współparafianami zachęcają ich do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia, do cierpliwego znoszenia krzywd oraz do praktykowania innych określonych czynów miłosierdzia, wynikających z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego odczytanego w znakach czasu i potrzeb ludzi, bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę czy przekonania polityczne.”

Z Instrukcji KEP o Pracy Charytatywnej w Parafiach

Żywy Różaniec Matek i Ojców

Spotkania:

– pierwsza niedziela miesiąca po Mszy Świętej o godz. 7:30 (Msza Święta w intencji żywych i zmarłych Matek i Ojców różańcowych)

Do zadań członków Żywego Różańca należy m.in. „rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską oraz odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór świętego Dominika.
Błogosławiony Alan de Rupe, apostoł różańca świętego, otrzymał od Niepokalanej Matki następujące obietnice:
1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali różaniec zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.”

Z Ceremoniału Żywego Różańca

Ministranci

Spotkania:

– Sobota o godz. 11:00

Opiekun: ks. Filip Kodur, Prezes: Maciej Ratajczak
„Najważniejsze, żeby wszystkim liturgicznym znakom, spełnianym przez usługujących darom ofiarnym i ołtarzowi towarzyszyło wewnętrzne przeżycie, żeby wszystkie ich treści dotykały przede wszystkim serca ministranta. (…) Prócz tego modlitewnego wymiaru przygotowania trzeba także w młodych członkach służby liturgicznej kształtować konkretne postawy i działania, które będą inspirowane ich posługą. (…) cześć i szacunek wobec codziennego pożywienia, szczególnie chleba, (…) umiejętność przeżywania postu oraz odmówienia sobie przyjemności oraz wychowywać ich do podjęcia bezinteresownej pomocy ludziom głodującym i uzależnionym od alkoholu.
Dopiero służba tak przełożona na to, w co ministranci wierzą i jak żyją, będzie podobać się Bogu.”

Z artykułu ks. Grzegorza Kotali „Posługa i formacja ministrantów ołtarza”

Dzieci Maryi oraz Wincentyńska  Młodzież Maryjna

Spotkania:

– piątek o godz. 16:00 (Dzieci Maryi),

– piątek o godz. 19:00 (Młodzież Wincentyńska)

Dzieci Maryi

Dzieci Maryi to dziewczęta i chłopcy, którzy chcą rozwijać w sobie pobożność maryjną i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Grupa ta powstała pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830r. Z tymi objawieniami wiąże się też historia cudownego medalika: „Szarytka ujrzała Najświętszą Maryję Pannę stojącą na kuli ziemskiej, depczącą stopą łeb piekielnego węża. W rękach trzymała kulę ziemską, jakby chciała ją ofiarować Panu Bogu. Równocześnie Katarzyna usłyszała głos: „Kula, którą widzisz, przedstawia cały świat i każdą osobę z osobna”. Niebawem obraz zmienił się. Matka Boża miała ręce szeroko rozwarte i spuszczone do dołu, a z Jej dłoni tryskały strumienie promieni. Usłyszała ponownie głos: „Te promienie są symbolem łask, jakie zlewam na osoby, które Mnie o nie proszą”. Święta ujrzała następnie literę M z wystającym z niej krzyżem, dokoła 12 gwiazd, a pod literą M dwa Serca: Jezusa i Maryi. Dokoła postaci Maryi z rękami rozpostartymi ujrzała napis: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Pod koniec tego objawienia Katarzyna otrzymała polecenie: „Postaraj się, by wybito medale według tego wzoru”.

Wincentyńska Młodzież Maryjna (WMM)

(fr. Jeunesse Mariale Vincentienne – JMV; ang. Vincentian Marian Youth) to międzynarodowe Stowarzyszenie skupiające młodzież i dzieci przy domach Sióstr Miłosierdzia i parafiach. Założone zostało na wyraźnie życzenie Najświętszej Maryi Panny, które usłyszała Siostra Miłosierdzia św. Katarzyna Labouré 18 lipca 1830 roku podczas objawień w Paryżu.
Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Wychowanie w wierze i modlitwie,
  2. Pogłębienie i szerzenie nabożeństwa do Maryi,
  3. Budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego służąc wszystkim ludziom ubogim: młodym i starszym.

Aby temu sprostać dzieci i młodzież starają się coraz lepiej przeżywać Eucharystię, pogłębiać znajomość Pisma Świętego, poznawać tajemnice Maryi i Ją naśladować, nosić i rozpowszechniać Cudowny Medalik, poznawać historię objawień maryjnych i symbolikę Medalika, pomagać ludziom biednym i potrzebującym.”

Ze strony: www.mlodziezmaryjna.pl

„Schola z Głównej”

Spotkania:

– piątki o godz. 17:00

Opiekunowie: p. Rafał i p. Krzysztof

„Schola z Głównej” to wspólnota dzieci i młodzieży żeńskiej pragnąca poprzez śpiew uwielbiać Boga i ubogacać Liturgię na Mszy Świętej o godz. 10:30

 „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”
Święty Augustyn

http://www.scholazglownej.pl/

Anonimowi Alkoholicy

Spotkania:

– w środy o godz. 19:00 (w salkach parafialnych)

„Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.”

Ze strony: http://www.anonimowi-alkoholicy.org.pl

Duszpasterstwo Trzeźwości

Spotkania:

– codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel o godz. 17:00 – 19:00

Opiekun p. Stanisław
„Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i narodu. Patronie niepijących alkoholu, wzbudź w sercach moich rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego narodu.”

Modlitwa do św. Jana Chrzciciela – Patrona Trzeźwości

Top